معرفی سخنران کلیدی جشنواره
1400/02/15

دکتر محمد درویش به عنوان سخنران کلیدی جشنواره انتخاب گردید و موضوع سخنرانی ایشان <کلیات محیط زیست و چالش های ان> میباشد .